SPCFC News Details

SPC: แฟนๆ "เขี้ยวสมุทร" ออกไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดนะครับ

แฟนๆ "เขี้ยวสมุทร" ออกไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดนะครับ 

 

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #เขี้ยวสมุทร