SPCFC News Details

SPC Activities: ทีมการตลาด “เขี้ยวสมุทร” เดินทางไปเยี่ยม คุณ พัฒนพงษ์ บุญยทัศนีย์กุล

ทีมการตลาด “เขี้ยวสมุทร” เดินทางไปเยี่ยม คุณ พัฒนพงษ์ บุญยทัศนีย์กุล ผู้จัดการส่วนขายในประเทศ และทีมการตลาด ของบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด หรือ “ก๊อกน้ำซันวา” พร้อมหารือในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต

#Samutprakancity #SPC #Forwardsamutprakan #เขี้ยวสมุทร